ژل میکروسیلیس با هدف کاهش ترک های پلاستیک و ارتقاء مقاومت های کششی و خمشی