فوق روان کننده با توانایی کسب مقاومت بالا در سنین اولیه