آشنایی با اهداف کاربرد افزودنی های بتن

آشنایی با اهداف کاربرد افزودنی های بتن

نوع و مقدار مواد افزودنی با توجه به شرایط آب و هوایی، کارایی مورد نیاز، پمپ پذیری، مقاومت، نسبت آب به مواد سیمانی، میزان هوا، زمان گیرش و مقاومت ابتدایی و نهایی انتخاب می‌شود. مقادیر پیشنهادی استفاده از مواد افزودنی …

آشنایی با اهداف کاربرد افزودنی های بتن ادامۀ مطلب »