ترتیب اختلاط مواد افزودنی به بتن چگونه است؟

ترتیب اختلاط مواد افزودنی به بتن چگونه است؟

نحوه اضافه کردن مواد افزودنی شیمیایی موضوعی با اهمیت است و به نوع ماده افزودنی بستگی دارد. بهترین روش و زمان برای اضافه کردن افزودنی به مخلوط باید از قبل و در حین ساخت طرح‌های آزمایشی مورد بررسی قرار گیرد. …

ترتیب اختلاط مواد افزودنی به بتن چگونه است؟ ادامۀ مطلب »